funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Wszytskie posty otagowane jako wyróżnione

Fundusz absolutnej stopy zwrotu

Fundusz absolutnej stopy zwrotu alokuje środki między poszczególnymi klasami aktywów w przedziale 0-100%. Oznacza to, że decyzję o zawartości różnych aktywów w portfelu – na przykład akcji i obligacji – pozostawiamy zarządzającemu, który korzystając ze swojej wiedzy i zdolności przewidywania ruchów rynkowych będzie pracował na dodatnią stopę zwrotu naszej inwestycji. . . . Czytaj więcej >

Fundusz dłużny

Fundusz dłużny lokuje pieniądze w obligacje, które stanowią dług emitenta, czyli spółki bądź Skarbu Państwa. Emitenci po prostu pożyczają pieniądze od inwestorów z przeznaczeniem na swój rozwój lub na przykład na pokrycie deficytu w budżecie państwa. Jednocześnie, emitenci obligacji deklarują wykup obligacji, czyli zwrot długu, w określonym terminie wraz z . . . Czytaj więcej >

MIFID II

Dyrektywa MiFID II reguluje zasady świadczenia usług inwestycyjnych a jej zapisy MIFID II odnoszą się bezpośrednio do instytucji finansowych, które świadczą tego typu usługi. Pośrednio, poprzez uregulowania zawarte w Ustawie o funduszach, korzyści wynikające z MiFID II dotyczą także klientów dystrybutorów jednostek i tytułów uczestnictwa działających na podstawie art. 32 . . . Czytaj więcej >

Fundusz pieniężny

Fundusz pieniężny to fundusz lokujący aktywa w obligacje skarbowe o krótkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub obligacje skarbowe przedsiębiorstw o wysokim ratingu i krótkiej zapadalności (terminie wykupu). Z racji aktywów, w które inwestowane są pieniądze, ta klasa funduszy inwestycyjnych cechuje się niskim ryzykiem oraz odpowiednio . . . Czytaj więcej >

Fundusz parasolowy

Funduszem parasolowym jest fundusz inwestycyjny typu otwartego z wydzielonymi subfunduszami. Żaden z subfunduszy objętych „parasolem” nie posiada osobowości prawnej. Każdy z nich może realizować inną politykę inwestycyjną, koncentrując się na innych kategoriach instrumentów finansowych. Zasadniczą korzyścią płynącą z inwestowania w fundusze parasolowe jest możliwość optymalizacji podatkowej poprzez uniknięcie konieczności uiszczenia . . . Czytaj więcej >

Jednostka uczestnictwa

Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (otwartym bądź specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym) stanowi otrzymywany przez uczestnika funduszu ekwiwalent wpłaty do funduszu. Jednostka uczestnictwa w funduszach zagranicznych Odpowiednikiem jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym w funduszu zagranicznym jest tytuł uczestnictwa. Wskutek dokonania wpłaty do funduszu i otwarcia rejestru, fundusz przydziela uczestnikowi określoną . . . Czytaj więcej >