Archiwa: Quizzes

Obligacje skarbowe

{“questions”:{“s4rn9”:{“title”:”Kto jest emitentem obligacji skarbowych?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Obligacje skarbowe to papiery warto\u015bciowe, kt\u00f3re s\u0105 emitowane przez Skarb Pa\u0144stwa a sprzedawane przez jego przedstawiciela \u2013 Ministra Finans\u00f3w. “,”answers”:{“upq2c”:{“title”:”Prezydent”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”upq2c”,”index”:0},”221qo”:{“title”:”Skarb Pa\u0144stwa”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”221qo”,”index”:1},”h0rz3″:{“title”:”Minister \u015brodowiska”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”h0rz3″,”index”:2}},”id”:”s4rn9″,”index”:0},”1jzcz”:{“title”:”Inwestowanie w obligacje skarbowe wi\u0105\u017ce si\u0119 z ryzykiem:”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Cech\u0105 szczeg\u00f3ln\u0105 obligacji skarbowych jest fakt, \u017ce emitentem jest Skarb Pa\u0144stwa i za swoje zobowi\u0105zania odpowiada ca\u0142ym maj\u0105tkiem. Mi\u0119dzy innymi z tego powodu…

Fundusz inwestycyjny

{“questions”:{“o1859”:{“title”:”Klient, wp\u0142acaj\u0105c \u015brodku na konto polskiego funduszu, nabywa…”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Klient nabywa jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu), kt\u00f3re upowa\u017cniaj\u0105 go do partycypowania w zyskach (oraz r\u00f3wnie\u017c stratach :]) funduszu. To fundusz, posiadaj\u0105c osobowo\u015b\u0107 prawn\u0105, nabywa oraz zbywa akcje, obligacje i inne papiery warto\u015bciowe.”,”answers”:{“2jnxb”:{“title”:”Akcje”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”2jnxb”,”index”:0},”t9iwl”:{“title”:”Jednostki uczestnictwa”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”t9iwl”,”index”:1},”zcqnp”:{“title”:”Bony skarbowe”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”zcqnp”,”index”:2}},”id”:”o1859″,”index”:0},”8i26x”:{“title”:”Podstawowym kryterium podzia\u0142u funduszy na r\u00f3\u017cne klasy jest…”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Podstawowym kryterium podzia\u0142u funduszy inwestycyjnych jest…

Fundusz pieniężny

{“questions”:{“tqcgf”:{“title”:”W jakie aktywa nie inwestuj\u0105 fundusze pieni\u0119\u017cne?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Fundusz pieni\u0119\u017cny nie inwestuje w \”akcje\”. To fundusz lokuj\u0105cy aktywa w obligacje skarbowe o kr\u00f3tkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub obligacje skarbowe przedsi\u0119biorstw o wysokim ratingu i kr\u00f3tkiej zapadalno\u015bci (terminie wykupu).”,”answers”:{“ca9pq”:{“title”:”Akcje”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”ca9pq”,”index”:0},”nhoak”:{“title”:”Obligacje”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”nhoak”,”index”:1},”3yoa5″:{“title”:”Bony skarbowe”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”3yoa5″,”index”:2}},”id”:”tqcgf”,”index”:0},”is3ty”:{“title”:”Jakim ryzykiem charakteryzuje si\u0119 fundusz pieni\u0119\u017cny?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:”Fundusz pieni\u0119\u017cny charakteryzuje si\u0119 niskim ryzykiem inwestycyjnym z…