8 stycznia 2019

Fundusz inwestycyjny

0%

Klient, wpłacając środku na konto polskiego funduszu, nabywa...

Correct! Wrong!

Klient nabywa jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu), które upoważniają go do partycypowania w zyskach (oraz również stratach :]) funduszu. To fundusz, posiadając osobowość prawną, nabywa oraz zbywa akcje, obligacje i inne papiery wartościowe.

Podstawowym kryterium podziału funduszy na różne klasy jest...

Correct! Wrong!

Podstawowym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest spektrum instrumentów finansowych, o które oparta jest polityka inwestycyjna funduszu. Wyróżniamy fundusze: pieniężne, dłużne, absolutnej stopy zwrotu, akcyjne oraz mieszane.

Jaki dokument reguluję politykę inwestycyjną funduszu?

Correct! Wrong!

Fundusz inwestuje środki Klientów we wspólnym interesie i na wspólny rachunek w myśl zasad zapisanych w prospekcie informacyjnym funduszu oraz jego statucie.

Fundusz inwestycyjny
Oto Twoje wyniki
Sprawdź swoją wiedzę na temat funduszy pieniężnych!

Share your Results: