gdzie inwestować

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych pełni funkcję organu tworzącego fundusz, zarządzającego nim oraz reprezentującego fundusz w kontaktach z podmiotami trzecimi. TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

Dystrybutor funduszy inwestycyjnych

Podmiot, który pośredniczy w nabywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych albo certyfikaty uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przyjmując zlecenia oraz pozostałe oświadczenia woli Klientów i przekazując je do funduszy inwestycyjnych i podmiotów występujących w imieniu funduszy. Jednostki mogą być zbywane bezpośrednio przez fundusz lub za pośrednictwem towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz za…