Encyklopedia Funduszy Inwestycyjnych

Najnowsze artykuły

Dewaluacja waluty

Dewaluacja waluty

Osłabienie przy pomocy metod administracyjnych, a nie rynkowych kursu waluty. Celem dewaluacji jest z reguły poprawienie bilansu płatniczego lub zwiększenie

Czytaj więcej »

Fundusze inwestycyjne

cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny to zjawisko wahań koniunktury w gospodarce, mierzone w okresie kilku lat i dotyczące wzrostu gospodarczego. Mierząc cykl koniunkturalny z reguły bierze się pod

Czytaj więcej »
Stopa procentowa

Stopa procentowa

Stopa procentowa to jedno z podstawowych, i najczęściej używanych, pojęć w ekonomii. Oznacza koszt kapitału (pieniądza), który przysługuje jego właścicielowi z racji udostępnienia go innym uczestnikom

Czytaj więcej »
Stopa zwrotu

Stopa zwrotu

Stopa zwrotu to wskaźnik pokazujący to,  o ile zmieniła się wartość inwestycji w jakimś okresie czasu. Im stopa jest wyższa, tym wynik jest lepszy. Po

Czytaj więcej »

Jak inwestować?

Jak inwestować w złoto?

Jak inwestować w złoto?

Dla wielu osób złoto wydaje się być najbezpieczniejszą i najpewniejszą lokatą kapitału, a sztabka złota synonimem życiowego sukcesu kojącego nerwy w obliczu rozchwianej rzeczywistości. Doświadczenia

Czytaj więcej »
Limit IKZE

Limit IKZE – wypełnij i oszczędzaj!

Niewiele jest w Polsce bardziej efektywnych sposobów oszczędzania pieniędzy niż Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Ich posiadacze zyskują nie tylko na oprocentowaniu,

Czytaj więcej »

Podmioty tworzące rynek funduszy inwestycyjnych

MIFID II

Dyrektywa MiFID II reguluje zasady świadczenia usług inwestycyjnych a jej zapisy MIFID II odnoszą się bezpośrednio do instytucji finansowych, które świadczą tego typu usługi. Pośrednio,

Dystrybutor funduszy inwestycyjnych

Podmiot, który pośredniczy w nabywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych albo certyfikaty uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przyjmując zlecenia oraz pozostałe oświadczenia woli

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych pełni funkcję organu tworzącego fundusz, zarządzającego nim oraz reprezentującego fundusz w kontaktach z podmiotami trzecimi. TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru

Depozytariusz

Depozytariusz – bank (lub oddział zagranicznej instytucji kredytowej) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który przechowuje aktywa funduszu inwestycyjnego oraz dokonuje ich wyceny.

Agent transferowy

Agent transferowy – podmiot, który na podstawie umowy z funduszem inwestycyjnym, prowadzi rejestr uczestników, przyjmuje wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu, dokonuje wypłat środków w

Agent płatności

Agent płatności – bank krajowy (lub oddział zagranicznej instytucji kredytowej) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który na podstawie umowy z funduszem inwestycyjnym zobowiązany jest

Pomoc​

Potrzebujesz więcej pomocy? Jeżeli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi, skontaktuj się z nami!

Czy wiesz że?

  • fundusze inwestycyjne swój początek biorą z idei grupowego inwestowania. Taki pomysł zrealizowano pierwszy raz w Holandii w 1774 r. przez holenderskiego kupca i pośrednika Abrahama van Ketwicha;
  • fundusze możemy podzielić według stopnia ryzyka, które ponosi inwestor
  • fundusze mogą wypłacać dywidendę;
  • pierwszy fundusz inwestycyjny w Polsce powstał w 1992 roku;
  • fundusz inwestycyjny może być metodą dywersyfikacji inwestycji

Słownik Pojęć