funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny to zjawisko wahań koniunktury w gospodarce, mierzone w okresie kilku lat i dotyczące wzrostu gospodarczego. Mierząc cykl koniunkturalny z reguły bierze się pod uwagę dynamikę produktu krajowego brutto (PKB), poziom zatrudnienia, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, ich zapasy materiałowe, dochody oraz wydatki ludności, a także zyski spółek. Na podstawie analizy cyklu koniunkturalnego można próbować oceniać przyszłe wyceny aktywów w które inwestujemy.

Według klasycznych podręczników ekonomii wyróżnia się cztery fazy cyklu koniunkturalnego:

  • fazę kryzysu, gdy rośnie bezrobocie, a maleje produkcja, zatrudnienie, zmniejszają się inwestycje spółek, spada popyt i w efekcie tych zjawisk spadają ceny towarów;
  • faza depresji, gdy następuje wyhamowanie zjawisk właściwych dla fazy kryzysu, ale wszystkie wymienione wyżej wartości (bezrobocie, produkcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt, ceny) pozostają na niskim poziomie;
  • faza ożywienia, czyli okres wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, popytu i wreszcie cen;
  • faza rozkwitu, czyli końcowa faza cyklu koniunkturalnego, oznacza koniec wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, popytu i cen.