Narzędzia do inwestowania

Pierwsza oferta publiczna (IPO)

IPO czyli Initial Public Offering, pierwsza publiczna oferta – publiczne, czyli otwarte zaoferowanie kupna papierów wartościowych (z reguły akcji), które po raz pierwszy trafiają na rynek kapitałowy. Pierwsza oferta publiczna (IPO) towarzyszy każdej spółce wchodzącej na giełdę i często jest dla inwestorów okazją do uzyskania ponadprzeciętnych zysków. Najbardziej spektakularnym IPO w historii warszawskiego parkietu był…

Fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to forma inwestowania, oparta na lokowaniu wpłacanych przez uczestników środków w określone w statucie funduszu instrumenty finansowe. Tę formę inwestowania cechuje przede wszystkim większa dowolność w lokowaniu aktywów oraz zwiększa rolę inwestora. Kontrolę nad FIZ pełni rada inwestorów. W jej skład wchodzą uczestnicy – którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby certyfikatów…

Inwestowanie

Inwestowanie to proces, który polega na angażowaniu pieniędzy, swojego czasu lub umiejętności, celem uzyskania korzyści w przyszłości. Najczęściej kojarzy się z giełdą oraz działalnością podmiotów gospodarczych (takich jak m.in. domy maklerskie czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych), ale może dotyczyć również samodoskonalenia lub nakładu pracy “inwestowanego” w jakąś działalność. Inwestować można w: papiery wartościowe, obligacje, lokaty, bony…

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja w inwestowaniu to działanie mające na celu obniżenie poziomu ryzyka inwestycyjnego poprzez zróżnicowanie swojego portfela inwestycyjnego. Aby objaśnić ten proces, można posłużyć się prostym porównaniem do koszyka (koszyków) z jajkami. Gdy wszystkie posiadane jajka włożymy do jednego koszyka, z którym następnie coś się stanie, utracimy cały nasz stan posiadania. Gdy rozłożymy jajka do kilku…

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa a sprzedawane przez jego przedstawiciela – Ministra Finansów. Są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych będących w obrocie. Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa. Obligacje skarbowe bywają często mylone z obligacjami korporacyjnymi. Te dwie kategorie różnią się rodzajem emitenta – w…

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne, to papiery wartościowe dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa (podczas, gdy obligacja skarbowa – to obligacja Skarbu Państwa). A teraz prościej: jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcą a innym innym podmiotem – na przykład obywatelem, na podstawie której obywatel pożycza pieniądze firmie. Otrzymuje za to obietnicę spłaty pożyczki w określonym czasie (termin wykupu) z uzgodnionym oprocentowaniem….

Papier wartościowy

Papier wartościowy – zbywalny, a więc dający się sprzedać lub być przedmiotem darowizny, dokument (a współcześnie przede wszystkim zapis w systemie informatycznym), na rachunku papierów wartościowych. Papier wartościowy określa prawa majątkowe ściśle wyznaczonej osoby. W praktyce rynku kapitałowego, papier wartościowy to po prostu akcja określonej spółki, której posiadacz jest jej współwłaścicielem.

Inwestycja

Inwestycja to w w języku ekonomicznym nakład gospodarczy, poświęcony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału. Inna definicja mówi o tym, że inwestycja to odłożenie konsumpcji na rzecz możliwej korzyści odnotowanej w przyszłości. Artykuł 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości definiuje inwestycję jako: …aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych…

Platformy funduszy inwestycyjnych

Platformy Funduszy Inwestycyjnych – aplikacje internetowe niezależnych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych, których głównym celem jest umożliwienie użytkownikom dostępu do portfela funduszy różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznych firm zarządzających w jednym miejscu – przez Internet. Platforma funduszy inwestycyjnych umożliwia dokonywanie transakcji na funduszach (nabywanie, umarzanie, konwersje oraz zamiany) bez potrzeby kontaktowania się z pracownikami towarzystw funduszy…