funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Inwestycja

Inwestycja to w w języku ekonomicznym nakład gospodarczy, poświęcony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału. Inna definicja mówi o tym, że inwestycja to odłożenie konsumpcji na rzecz możliwej korzyści odnotowanej w przyszłości.

Artykuł 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości1 definiuje inwestycję jako:

…aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty;

Ryzyko w inwestycji

Każda inwestycja finansowe obarczona jest ryzykiem. Różny poziom tego ryzyka jest uzależniony od rodzaju inwestycji, znajomości obszaru w którym się inwestuje, klasy aktywów. Aby zredukować ryzyko stosuje się dywersyfikację – lokowanie w różne klasy aktywów, inwestowanie na różnych rynkach w różne instrumenty. Nawet gdy w jednym segmencie naszego portfela inwestycyjnego pojawią się straty, mogą one zostać skompensowane zyskami w innym obszarze.

Przykłady niestandardowych inwestycji

inwestycja w kryptowaluty

Wraz z rozwojem technologii blockchain narodziły się kryptowaluty. To rodzaj wirtualnej waluty – przyporządkowany do jednego właściciela, ciąg znaków, któremu przypisuje się wartość. Najstarszą i najbardziej popularną „walutą wirtualną” jest Bitcoin. Wiele krajów na Świecie (w tym Polska) nie uznaje Bitcoina jako oficjalnego środka płatniczego, ale na przykład w Niemczech jest on taktowany jak normalna waluta.

inwestycja w alkohol

W ostatnich latach inwestorzy coraz częściej szukają okazji inwestycyjnych, które są niezależne od koniunktury rynkowej. Z tego też powodu wiele osób wybiera inwestycje emocjonalne. Są one znacznie w dużym stopniu niezależne od sytuacji na rynku ponieważ ich wartość bierze się z sentymentu do marki, smaku, dzieła itp. Przedmiotem takiej inwestycji mogą być obrazy, luksusowe samochody czy alkohol – rzeczy, które z biegiem czasu będą zwiększały swoją rynkową wartość. Powstały również fundusz inwestycyjne, które korzystają z tego sposobu. Tak jak na przykład Wine Source Fundfundusz inwestujący, inwestujący w wino.

a nawet inwestycja w narkotyki

W kwietniu 2017 roku w Kanadzie powstał fundusz inwestujący w spółki działające w branży marihuany. Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF powstał w momencie legalizacji w tym kraju sprzedaży „miękkich narkotyków” i lokował swoje środki w legalnie działające firmy zajmujące się nie tylko medyczną marihuaną.

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości