Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne – baza wiedzy dotyczącej formy inwestowania. Znajdziesz w niej wszystkie zagadnienia dotyczące funduszy inwestycyjnych oraz tematów związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne.

Koszty inwestowania

Jak wszystkie inne usługi, inwestowanie w fundusz inwestycyjny wiąże się z określonymi kosz­tami. Istotnymi kosztami są: obsługa transakcji przez domy maklerskie, korzystanie z obo­wiązkowych usług banku depozytariusza, agentów transferowych oraz audytowanie sprawoz­dań finansowych funduszy przez biegłych rewidentów. Wszystkie te działania mają na celu jak najlepszą ochronę klientów. Głównymi typami opłat związanymi z inwestowaniem w fundusz…

ETF

 ETF to przede wszystkim produkt inwestycyjny. Fundusz inwestycyjny, który został zaprojektowany tak, by odwzorowywać wyniki i śledzić ruch – na przykład – indeksów giełdowych. Z angielskiego nazywa się on exchange-traded fund, i właściwie jest rodzajem otwartego funduszu inwestycyjnego. Fundusze tego typu nie starają się pobić benchmarku, a go odwzorować. Zawierają w swoim portfelu akcje takich…

Stopa zwrotu

Stopa zwrotu to wskaźnik pokazujący to,  o ile zmieniła się wartość inwestycji w jakimś okresie czasu. Im stopa jest wyższa, tym wynik jest lepszy. Po co liczyć stopę zwrotu? Po to, aby ocenić zyskowność inwestycji i porównać ją do innych. Jeśli mamy ujemną stopę zwrotu, to ponieśliśmy stratę. Jeśli dodatnią, to osiągnęliśmy zysk. Gdy stopa…

Stopa procentowa

Stopa procentowa to jedno z podstawowych, i najczęściej używanych, pojęć w ekonomii. Oznacza koszt kapitału (pieniądza), który przysługuje jego właścicielowi z racji udostępnienia go innym uczestnikom obrotu gospodarczego. Z reguły stopa procentowa oznacza procent od pożyczonej kwoty. W ekonomii mamy do czynienia z wieloma stopami procentowymi. Stopa procentowa referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskonta weksli są ustalane przez…

Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny to zjawisko wahań koniunktury w gospodarce, mierzone w okresie kilku lat i dotyczące wzrostu gospodarczego. Mierząc cykl koniunkturalny z reguły bierze się pod uwagę dynamikę produktu krajowego brutto (PKB), poziom zatrudnienia, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, ich zapasy materiałowe, dochody oraz wydatki ludności, a także zyski spółek. Na podstawie analizy cyklu koniunkturalnego można próbować oceniać…

Wskaźnik SRRI

Wskaźnik SRRI funduszu inwestycyjnego (Synthetic Risk and Reward Indicator) jest miarą określającą zmienność ceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w horyzoncie pięcioletnim. Wskaźnik opiera się o wartość odchylenia standardowego tygodniowych stóp zwrotu funduszu inwestycyjnego, a więc pokazuje o ile średnio zmienia się cena jednostki uczestnictwa w porównaniu do średniej z ostatnich 5 lat. Miara SRRI przyjmuje wartości…

Master feeder

Master feeder konstrukcja, w której fundusz feeder – inwestujący swoje aktywa (minimum 85%) w jednostki uczestnictwa (lub tytuły – w przypadku funduszy zagranicznych) innego funduszu – master. Działanie takich funduszy reguluje dyrektywa unijna UCTIS IV. Master feeder jakie są zalety? W takiej konstrukcji funduszu można doszukać się przynajmniej trzech podstawowych zalet: jest to spore ułatwienie dla…

Hossa

 Hossa to pojęcie pieszczące ucho każdego inwestora. Oznacza długotrwały wzrost wartości papierów wartościowych. Słowo pochodzi z języka francuskiego (hausse) oznaczającego wzrost, zwiększanie. Nawiązuje do metody ataku byka, który uderza z dołu do góry. Stąd analitycy i dziennikarze często nazywają hossę „czasem byka”. Przeciwieństwem hossy jest bessa. Hossa i jej trzy fazy Specjaliści uważają, że hossa…

Bessa

Bessa to najbardziej znienawidzone pojęcie w słowniku inwestora. Oznacza długotrwały – czasem obejmujący kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat – trend spadkowy cen papierów wartościowych. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa baisse, czyli spadek, ale nawiązuje do sposobu ataku właściwego niedźwiedziom, czyli uderzenia łapą z góry na dół. Dlatego okres bessy często nazywany jest „czasem niedźwiedzia”….

KIID

KIID (Key Investor Information Dokument) – język, którym komunikują się osoby analizujące i zarządzające funduszami inwestycyjnymi, może być nie lada wyzwaniem dla kogoś, kto rozpoczyna przygodę z inwestowaniem. Z tego powodu – od początku 2013 roku – wprowadzono obowiązek publikowania kluczowych z punktu widzenia inwestora informacji na temat funduszu w postaci dokumentu KIID. Jak wygląda…

  • 1
  • 2