funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Stopa procentowa

Stopa procentowa to jedno z podstawowych, i najczęściej używanych, pojęć w ekonomii. Oznacza koszt kapitału (pieniądza), który przysługuje jego właścicielowi z racji udostępnienia go innym uczestnikom obrotu gospodarczego. Z reguły stopa procentowa oznacza procent od pożyczonej kwoty.

W ekonomii mamy do czynienia z wieloma stopami procentowymi. Stopa procentowa referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskonta weksli są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej dla wybranych produktów finansowych. Mamy też do czynienia ze stopami rynkowymi, czyli oprocentowaniem kredytów i depozytów na rynku bankowym, których wysokość zależy od sytuacji na rynku międzybankowym. Często używanym pojęciem jest również realna stopa procentowa, czyli stopa nominalna pomniejszona o wartość inflacji.

Podczas inwestowania szczególnie istotna jest wysokość stopy inflacji i stopa oprocentowania depozytów.