obligacje

Inwestowanie

Inwestowanie to proces, który polega na angażowaniu pieniędzy, swojego czasu lub umiejętności, celem uzyskania korzyści w przyszłości. Najczęściej kojarzy się z giełdą oraz działalnością podmiotów gospodarczych (takich jak m.in. domy maklerskie czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych), ale może dotyczyć również samodoskonalenia lub nakładu pracy “inwestowanego” w jakąś działalność. Inwestować można w: papiery wartościowe, obligacje, lokaty, bony…

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa a sprzedawane przez jego przedstawiciela – Ministra Finansów. Są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych będących w obrocie. Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa. Obligacje skarbowe bywają często mylone z obligacjami korporacyjnymi. Te dwie kategorie różnią się rodzajem emitenta – w…

Fundusz pieniężny

Fundusz pieniężny to fundusz lokujący aktywa w obligacje skarbowe o krótkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub obligacje skarbowe przedsiębiorstw o wysokim ratingu i krótkiej zapadalności (terminie wykupu). Z racji aktywów, w które inwestowane są pieniądze, ta klasa funduszy inwestycyjnych cechuje się niskim ryzykiem oraz odpowiednio niższymi stopami zwrotu. Fundusz pieniężny…