funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa a sprzedawane przez jego przedstawiciela – Ministra Finansów. Są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych będących w obrocie. Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa.

Obligacje skarbowe bywają często mylone z obligacjami korporacyjnymi. Te dwie kategorie różnią się rodzajem emitenta – w przypadku obligacji skarbowych jest to skarb państwa, a w przypadku obligacji korporacyjnych są to przedsiębiorstwa, dokonujące emisji na podstawie przepisów ustawy o obligacjach. Obie kategorie różnią się również poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Jak działają obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe z 1951 roku

Obligacja skarbowa z 1951 roku (domena publiczna)

Schemat prezentuje się następująco:

Skarb państwa A pożycza pewną kwotę od obywatela B. Obiecuje spłacić swoją należność wraz z obiecanymi odsetkami. W tej sytuacji Skarb państwa A jest emitentem obligacji skarbowej, a obywatel B nabywcą tejże obligacji. Zaś papier wartościowy, potwierdzający tę umowę, jest obligacją skarbową.

Obligacje skarbowe są więc rodzajem pożyczki, którą zaciąga państwo. Cechą szczególną obligacji skarbowych jest fakt, że emitentem jest Skarb Państwa i za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem. Między innymi z tego powodu uznaje się obligacje skarbowe za jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania.

Jak wygląda obligacja skarbowa?

Obligacje skarbowe są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych tworzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W Rejestrze znajdują się dane osób, którym przysługuje prawa obligacji.

Obligacja (w tym obligacja skarbowa) zakłada następujące warunki umowy:

  • termin wykupu – obligacje są emitowane np. na 2 lata i po upływie tego czasu emitent ma obowiązek wykupić obligację;
  • cena nominalna – wartość, którą emitent zwraca;
  • cena emisyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji pierwszemu właścicielowi;
  • cena transakcyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w okresie swojej ważności;
  • oprocentowanie – wartość odsetek.

Obligacje skarbowe nie są instrumentem dostępnym do nabycia przez każdego. Można je nabyć w dwóch ścieżkach:

  • na przetargach dla dużych inwestorów (tzw. obligacje hurtowe). Obligacje na przetargach kupują banki. Inwestorzy indywidualni mogą kupić takie obligacje poprzez biura maklerskie na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • przez agenta emisji, którym jest Bank PKO BP. Są to tzw. obligacje oszczędnościowe/detaliczne. W standardowej ofercie adresowanej do nabywców indywidualnych znajdują się cztery typy obligacji skarbowych.

Ze względu na okres emisji obligacje można podzielić na:

  • obligacje dwuletnie (symbol DOS);
  • obligacje czteroletnie (symbol COI).
  • obligacje dziesięcioletnie (symbol EDO).

Przeczytałeś? To teraz sprawdź swoją wiedzę o obligacjach skarbowych!

Kto jest emitentem obligacji skarbowych?

Correct! Wrong!

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które są emitowane przez Skarb Państwa a sprzedawane przez jego przedstawiciela – Ministra Finansów.

Inwestowanie w obligacje skarbowe wiąże się z ryzykiem:

Correct! Wrong!

Cechą szczególną obligacji skarbowych jest fakt, że emitentem jest Skarb Państwa i za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem. Między innymi z tego powodu uznaje się obligacje skarbowe za jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania.

Jakie warunki zawiera umowa nabycia obligacji skarbowej?

Correct! Wrong!

Obligacja zakłada następujące warunki umowy: termin wykupu – obligacje są emitowane np. na 2 lata i po upływie tego czasu emitent ma obowiązek wykupić obligację; cena nominalna – wartość, którą emitent zwraca; cena emisyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji pierwszemu właścicielowi; cena transakcyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w okresie swojej ważności; oprocentowanie – wartość odsetek.