funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych

Inwestycja za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem, czyli możliwością poniesienia straty części zainwestowanego kapitału. Źródłem ryzyka w funduszach inwestycyjnych jest przede wszystkim skład portfela, który jest efektem realizowanej polityki inwestycyjnej. Szczegółowe informacje o czynnikach ryzyka zawarte są w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Klient powinien zapoznać się z prospektem wybranego funduszu przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu środków.

Przykłady ryzyka inwestycyjnego

Ryzyko makroekonomiczne

Ryzyko związane z ogólną sytuacja gospodarczą kraju lub regionu, w którym inwestuje fundusz.

Ryzyko płynności

Ryzyko polegające na ewentualnym braku możliwości szybkiego uzyskania środków z umorzenia tytułów uczestnictwa w wysokości, która nie odbiega znacząca od wartości rynkowej, wynikającą
z okresu pomiędzy zleceniem umorzenia a datą jego realizacji.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko spadku wartości aktywów netto funduszu w sytuacji wzrostu rynkowych stóp procentowych.

Ryzyko kredytowe emitenta papierów wartościowych nabywanych przez fundusz

Ryzyko polegające na braku zdolności emitenta do wywiązania się w terminie z zaciągniętych zobowiązań, np. wyemitowanych obligacji korporacyjnych.

Ryzyko walutowe

Ryzyko spadku wartości aktywów netto funduszu, spowodowanego zmianą kursów walut, w jakich są wyceniane aktywa bazowe względem waluty wyceny jednostek uczestnictwa.

Ryzyko zmienności cen

Ryzyko związane z faktem, że ceny jednostek uczestnictwa mogą podlegać wahaniom w krótkim okresie, powodując zmianę wartości zainwestowanego kapitału.

Ryzyko specyficzne

Ryzyko wynikające z indywidualnej sytuacji spółki, której papiery wartościowe nabywa dany fundusz (np. ład korporacyjny, strategia biznesowa).

Ryzyko rynkowe

Ryzyko wynikające ze zmian poziomu wskaźników rynkowych, które mają bezpośredni wpływ na cenę jednostek uczestnictwa funduszu.