funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Fundusz dłużny

Fundusz dłużny inwestuje w obligacje skarbowe i korporacyjne oraz inne instrumenty dłużne

Fundusz dłużny lokuje pieniądze w obligacje, które stanowią dług emitenta, czyli spółki bądź Skarbu Państwa.

Emitenci po prostu pożyczają pieniądze od inwestorów z przeznaczeniem na swój rozwój lub na przykład na pokrycie deficytu w budżecie państwa. Jednocześnie, emitenci obligacji deklarują wykup obligacji, czyli zwrot długu, w określonym terminie wraz z określonymi odsetkami.

Fundusz dłużny a ryzyko

W inwestycjach w fundusze dłużne kluczowe jest zapoznanie się ze składem portfela i zwrócenie uwagi w obligacje jakich emitentów fundusz inwestuje. Mniejsze ryzyko inwestycyjne wiąże się z reguły z inwestycjami w obligacje skarbowe, bo państwa rzadko bankrutują, choć takie wypadki oczywiście się zdarzały (Wenezuela w 1902 roku, Niemcy w 1945 roku, Polska w 1981 roku, Meksyk rok później, Rosja w 1997 roku, Argentyna w 2001 roku, Zimbabwe w 2015 roku). Co innego spółki-emitenci, bo w tej kategorii bankructwa zdarzają się oczywiście znacznie częściej. Obligacje korporacyjne, czyli obligacje wyemitowane przez firmy, są tym bezpieczniejsze, im spółka większa i jej pozycja rynkowa stabilniejsza. Za najbezpieczniejszych emitentów powszechnie uważa się spółki, których dużym udziałowcem jest Skarb Państwa lub duża, międzynarodowa korporacja.

Obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne

W każdej kategorii możemy znaleźć obligacje o wyższym lub niższym oprocentowaniu (rentowności). Oprocentowanie zależy od tego, jak rynek wycenia ryzyko związane z odkupieniem obligacji. Na przykład obligacje rządu niemieckiego (tzw. bundy) są uważane za jedne z najbezpieczniejszych, zatem odsetki płacone przez Niemcy kształtują się na poziomie 0,5%. Z kolei rząd turecki w tym samym czasie musiał płacić aż 13% w skali roku (dane z drugiej połowy 2018 roku)!

Kiedy inwestować w fundusze dłużne?

Obligacje, a co za tym idzie fundusze obligacyjne, zyskują gdy stopy procentowe spadają i tracą, gdy idą one w górę. Skala zmiany ceny jest tym większa, im obligacja ma dłuższy okres do wykupu (tzw. duration). Tak więc obligacje są dobrym rozwiązaniem w okresie obniżania stóp procentowych, gdy PKB zwalnia, a inflacja przestaje rosnąć. Rolą zarządzającego funduszem dłużnym jest sterowanie długością trwania obligacji w portfelu oraz selekcja emitentów pod kątem ryzyka.