Podmioty tworzące rynek funduszy inwestycyjnych

Rynek funduszy inwestycyjnych jest jednym z najlepiej zabezpieczonych od strony prawnej – tworzą go następujące instytucje: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego, Agent Transferowy, Bank Depozytariusz.

Zarządzający funduszem inwestycyjnym

Zarządzający inwestycjami to kluczowa postać w całym procesie inwestycyjnym, bo to ona decyduje w jakich krajach, sektorach i wreszcie spółkach inwestowane są nasze pieniądze. To od poznania zarządzającego – jego wykształcenia, doświadczenia, osiągnięć, drogi zawodowej i sposobu myślenia – powinniśmy rozpocząć poznawanie funduszu, który budzi nasze zainteresowanie. Doświadczenie uczy, że nasz wybór powinien paść na…

GPW – Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowch (GPW) – najważniejsza, absolutnie priorytetowa instytucja wolnego rynku, bo bez „spotkania handlowego zorganizowanego w ustalonym miejscu i czasie, na którym sprzedawane są ściśle określone towary (np. papiery wartościowe) po cenach ogłaszanych w codziennych notowaniach” wolny rynek po prostu nie istnieje. W czasach PRL opowiadano sobie, że gdyby pewnego dnia komunizm, jak chciał…

Agent płatności

Agent płatności – bank krajowy (lub oddział zagranicznej instytucji kredytowej) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który na podstawie umowy z funduszem inwestycyjnym zobowiązany jest do prowadzenia rachunków bankowych, na które przyjmowane są wpłaty lub z których dokonuje się wypłat w związku z realizacją transakcji związanych z funduszami zagranicznymi.

Agent transferowy

Agent transferowy – podmiot, który na podstawie umowy z funduszem inwestycyjnym, prowadzi rejestr uczestników, przyjmuje wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu, dokonuje wypłat środków w związku z umorzeniami jednostek uczestnictwa oraz realizuje zlecenia i dyspozycje uczestników funduszu.

Depozytariusz

Depozytariusz – bank (lub oddział zagranicznej instytucji kredytowej) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który przechowuje aktywa funduszu inwestycyjnego oraz dokonuje ich wyceny.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych pełni funkcję organu tworzącego fundusz, zarządzającego nim oraz reprezentującego fundusz w kontaktach z podmiotami trzecimi. TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

Dystrybutor funduszy inwestycyjnych

Podmiot, który pośredniczy w nabywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych albo certyfikaty uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przyjmując zlecenia oraz pozostałe oświadczenia woli Klientów i przekazując je do funduszy inwestycyjnych i podmiotów występujących w imieniu funduszy. Jednostki mogą być zbywane bezpośrednio przez fundusz lub za pośrednictwem towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz za…

MIFID II

Dyrektywa MiFID II reguluje zasady świadczenia usług inwestycyjnych a jej zapisy MIFID II odnoszą się bezpośrednio do instytucji finansowych, które świadczą tego typu usługi. Pośrednio, poprzez uregulowania zawarte w Ustawie o funduszach, korzyści wynikające z MiFID II dotyczą także klientów dystrybutorów jednostek i tytułów uczestnictwa działających na podstawie art. 32 ust. 2 Ustawy o funduszach,…