funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Dystrybutor funduszy inwestycyjnych

Podmiot, który pośredniczy w nabywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych albo certyfikaty uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przyjmując zlecenia oraz pozostałe oświadczenia woli Klientów i przekazując je do funduszy inwestycyjnych i podmiotów występujących w imieniu funduszy.

Jednostki mogą być zbywane bezpośrednio przez fundusz lub za pośrednictwem towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego poprzez inne podmioty takie jak banki, placówki pośredników finansowych oraz ich doradcy finansowi, multiagencje, agenci transferowi, jak też za pośrednictwem osób fizycznych (które nie mogą jednak przyjmować żadnych wpłat w związku z nabyciem jednostek uczestnictwa ani pośredniczyć w przekazywaniu środków pochodzących z umorzenia jednostek uczestnictwa; przyjmują jedynie zlecenia).