funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusz inwestycyjny otwarty to osoba prawna, działająca na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi1. Pełni rolę inwestora zbiorowego, który inwestuje środki Klientów we wspólnym interesie i na wspólny rachunek w myśl zasad zapisanych w prospekcie informacyjnym funduszu oraz jego statucie.

Wpłacając określoną kwotę pieniężną do funduszu inwestycyjnego, Klient nabywa jednostki uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa odzwierciedlają proporcjonalny udział Klienta w zgromadzonym majątku funduszu. Wpłat do funduszu inwestycyjnego dokonuje się w formie pieniężnej.

Klient w każdej chwili może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz i wypłacić żądaną kwotę. Następuje to w drodze złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa.

Czy fundusz inwestycyjny może zbankrutować?

Fundusz inwestycyjny stanowi masę majątkową, która należy do jego uczestników (tj. Klientów, którzy nabyli jednostki uczestnictwa w funduszu). W związku z tym, że posiada on osobowość prawną, w przypadku upadku banku przechowującego aktywa funduszu (depozytariusza), majątek funduszu nie wchodzi w skład masy upadłościowej takiego banku.

Dzięki swojej konstrukcji fundusz inwestycyjny to forma inwestowania m.in. dla osób, które:

  • szukają i oczekują wyższych zysków niż te oferowane przez depozyty bankowe,
  • chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalnych zarządzających,
  • akceptują adekwatny poziom ryzyka inwestycyjnego w stosunku do oczekiwanych zysków.

Fundusz inwestycyjny otwarty – rodzaje

Podstawowym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest spektrum instrumentów finansowych, o które oparta jest polityka inwestycyjna funduszu.

Fundusze gotówkowe i pieniężne

Inwestują w krótkoterminowe instrumenty dłużne (bony skarbowe, obligacje, depozyty), dążąc do osiągnięcia dochodu zbliżonego do dochodu z depozytu bankowego przy możliwie niskim ryzyku, Przeznaczone dla Klientów, którzy planują inwestycje na krótki okres.

Fundusze dłużne

Pozyskane od inwestorów środki lokują w dług w postaci obligacji. W zależności od emitenta fundusz narażony jest na różne ryzyka. Można wyróżnić trzy typy podmiotów, które emitują obligacje: Skarb Państwa, samorządy oraz korporacje/przedsiębiorstwa. Stąd inwestowanie w obligacje skarbowe bądź obligacje korporacyjne wiąże się z różnym poziomem ryzyka. Obligacje skarbowe charakteryzują się większą stabilnością niż obligacje korporacyjne, które są bardziej podatne na zmienność rynku. Natomiast inwestowanie w obligacje skarbowe i korporacyjne łączy ryzyko stopy procentowej. Z modelu wyceny tych instrumentów wynika, że wartość instrumentu rośnie, gdy stopy procentowe spadają i odwrotnie. Dlatego wyróżnić można fundusze dłużne:

  • papierów skarbowych,
  • papierów korporacyjnych (przedsiębiorstw),

Przeczytaj więcej o funduszach pieniężnych >

Fundusze mieszane

Prowadzą politykę inwestycyjną opartą na lokowaniu w więcej niż jedną klasę aktywów. Wyróżniamy fundusze mieszane:

  • stabilnego wzrostu – charakteryzują się mniejszym udziałem akcji (ok. 20-40%). Przeznaczone są dla osób poszukujących dywersyfikacji pomiędzy rynkiem obligacji i akcji,
  • zrównoważone – charakteryzują się przeważającym udziałem akcji w strukturze aktywów funduszu (ok. 40-75%). Przeznaczone są dla osób akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne oraz oczekujących zwrotu znacznie powyżej lokat bankowych,
  • aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu – dają zarządzającemu funduszem dowolność w budowaniu struktury portfela, a ich celem jest osiąganie dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych.

Przeczytaj więcej o funduszach mieszanych >

Fundusz akcji

Większość pozyskanych środków lokują w akcje spółek notowanych na giełdzie. W swoich statutach mają zapisany minimalny udział akcji w portfelu. Charakteryzują się wysokim ryzykiem, z którym związany jest możliwy potencjał zarobku. Fundusze te należą do najzyskowniejszych, ale także najbardziej ryzykownych otwartych funduszy inwestycyjnych,

Przeczytaj więcej o funduszach akcji >

Fundusze sektorowe/specjalistyczne

Do tej grupy należą fundusze, które inwestują w surowce lub instrumenty odwzorowujące zachowanie cen surowców, a także fundusze koncentrujące się na akcjach spółek z konkretnej branży.

Fundusze inwestycyjne – rodzaje pobieranych opłat

Fundusze inwestycyjne za swoją działalność pobierają opłaty, które dzielą się na 2 kategorie: opłaty dystrybucyjne oraz opłaty za zarządzanie. Opłaty dystrybucyjne wynoszą od 0% do 4% i pobierane są w momencie nabywania jednostek przez klienta funduszu. Opłaty za zarządzanie natomiast wynoszą pomiędzy 0,5% a 4% i naliczane są codziennie. Dla inwestora opłata za zarządzanie jest tak naprawdę „niewidoczna”, gdyż jest ukryta w cenie jednostki (codziennie pomniejsza jej wartość w stosunku opłata za zarządzanie/365).


Sprawdź czy znasz fundusze inwestycyjne! Rozwiąż quiz!

0%

Klient, wpłacając środku na konto polskiego funduszu, nabywa...

Correct! Wrong!

Klient nabywa jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu), które upoważniają go do partycypowania w zyskach (oraz również stratach :]) funduszu. To fundusz, posiadając osobowość prawną, nabywa oraz zbywa akcje, obligacje i inne papiery wartościowe.

Podstawowym kryterium podziału funduszy na różne klasy jest...

Correct! Wrong!

Podstawowym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest spektrum instrumentów finansowych, o które oparta jest polityka inwestycyjna funduszu. Wyróżniamy fundusze: pieniężne, dłużne, absolutnej stopy zwrotu, akcyjne oraz mieszane.

Jaki dokument reguluję politykę inwestycyjną funduszu?

Correct! Wrong!

Fundusz inwestuje środki Klientów we wspólnym interesie i na wspólny rachunek w myśl zasad zapisanych w prospekcie informacyjnym funduszu oraz jego statucie.

Fundusz inwestycyjny
Oto Twoje wyniki
Sprawdź swoją wiedzę na temat funduszy pieniężnych!

Share your Results:

  1. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2004 nr 146 poz. 1546 ze zm.)