funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Fundusz pieniężny

Fundusz pieniężny to fundusz o niskim profilu ryzyka, często uważany za zamiennik lokaty bankowej

Fundusz pieniężny to fundusz lokujący aktywa w obligacje skarbowe o krótkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub obligacje skarbowe przedsiębiorstw o wysokim ratingu i krótkiej zapadalności (terminie wykupu). Z racji aktywów, w które inwestowane są pieniądze, ta klasa funduszy inwestycyjnych cechuje się niskim ryzykiem oraz odpowiednio niższymi stopami zwrotu. Fundusz pieniężny jest dobrym uzupełnieniem portfela, dywersyfikującym całość inwestycji i obniżającym poziom ryzyka. Jest też „bezpieczną przystanią” na czas bessy na rynkach kapitałowych.

Fundusz pieniężny a fundusz rynku pieniężnego

Według ustawy o funduszach inwestycyjnych1, nazwa „fundusz rynku pieniężnego” przysługuje tylko tym funduszom, które inwestują wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok (papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne). Dlatego fundusz, który ma w nazwie słowo „pieniężny”, „gotówkowy” lub „płynnościowy” może mieć w swoich aktywach na przykład obligacje skarbowe czy korporacyjne o nieco dłuższym terminie wykupu. Należy być świadomym, że nie musi być to fundusz rynku pieniężnego w rozumieniu ustawy.

Uwaga: Przed decyzją o inwestycji w fundusz inwestycyjny warto sprawdzić skład jego portfela. Szczególną uwagę należy zwrócić w obligacje jakich firm fundusz inwestuje i jak dużą część portfela obligacje stanowią. Pamiętajmy, że większe bezpieczeństwo cechuje obligacje dużych firm z udziałem Skarbu Państwa lub dużych, międzynarodowych korporacji o stabilnej pozycji rynkowej. Obligacje małych firm są, potencjalnie, bardziej zyskowne, ale też dużo bardziej ryzykowne.

Fundusz pieniężny czy lokata bankowa?

Niski poziom ryzyka powoduje, że fundusze pieniężne są często uważane za substytut lokaty bankowej. Tymczasem fundusz pieniężny ma nad tymi produktami bankowymi istotną przewagę – o ile likwidacja lokaty, czyli wypłacenie pieniędzy, powoduje z reguły stratę odsetek, to posiadacz jednostek uczestnictwa funduszu pieniężnego w chwili wypłaty pieniędzy otrzymuje też wypracowaną przez fundusz stopę zwrotu.

Kiedy zainwestować w fundusze pieniężne?

Fundusze pieniężne mogą być składową portfela inwestycyjnego w każdym momencie cyklu koniunkturalnego. Są dedykowane inwestorom, którzy nie chcą ryzykować i nastawiają się na ochronę kapitału przed inflacją. Niska zmienność wycen oraz elastyczność wpłat i wypłat powoduje, że znakomicie nadają się one do kumulowania kapitału.

Fundusze pieniężne powinny stanowić znaczny udział portfela inwestycyjnego podczas fazy spowolnienia gospodarczego – a więc w czasie, gdy koniunktura jeszcze rośnie, ale już z każdym kwartałem słabiej, a oszczędności zaczyna zjadać rosnąca inflacja. W takich fazach cyklu koniunkturalnego mamy do czynienia z podwyżkami stóp procentowych przez bank centralny oraz spadkami notowań giełdowych.


Przeczytałeś? To teraz sprawdź swoją wiedzę o funduszach pieniężnych!

0%

W jakie aktywa nie inwestują fundusze pieniężne?

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny nie inwestuje w "akcje". To fundusz lokujący aktywa w obligacje skarbowe o krótkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub obligacje skarbowe przedsiębiorstw o wysokim ratingu i krótkiej zapadalności (terminie wykupu).

Jakim ryzykiem charakteryzuje się fundusz pieniężny?

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym z powodu instrumentów w jakie inwestuje. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w te aktywa nie jest pozbawione ryzyka!

Czy to zdanie jest prawdziwe: po funduszu pieniężnym możemy się spodziewać wyższych stóp zwrotu niż po funduszu akcyjnym.

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny jest funduszem o niższym ryzyku niż fundusz akcyjny oraz funduszem o niższym potencjale wzrostu.

Fundusz pieniężny to to samo, co fundusz dłużny.

Correct! Wrong!

Nazwa „fundusz rynku pieniężnego” przysługuje tylko tym funduszom, które inwestują wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok (papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne). Gdy termin zapadalności jest dłuższy, nie są to fundusze pieniężne.

Fundusz pieniężny
Oto Twoje wyniki
Sprawdź swoją wiedzę na temat funduszy akcji!

Share your Results:

  1. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2014, poz. 157, z późn. zm.)