funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Jednostka uczestnictwa

Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (otwartym bądź specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym) stanowi otrzymywany przez uczestnika funduszu ekwiwalent wpłaty do funduszu.

Jednostka uczestnictwa w funduszach zagranicznych

Odpowiednikiem jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym w funduszu zagranicznym jest tytuł uczestnictwa. Wskutek dokonania wpłaty do funduszu i otwarcia rejestru, fundusz przydziela uczestnikowi określoną liczbę jednostek uczestnictwa. Liczba ta może być także wyrażona ułamkiem. Natomiast cena jednostki uczestnictwa pozostaje zmienną w zależności od ceny instrumentów finansowych, w które inwestuje dany fundusz.

Warto dodać, że w ramach jednego funduszu mogą występować różne kategorie jednostek uczestnictwa. Jednostki należące do różnych kategorii mogą się od siebie różnic na przykład sposobem lub wysokością pobierania opłat manipulacyjnych bądź stopniem uczestnictwa ich nabywcy w obciążeniach aktywów funduszu.