funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Inwestowanie

Inwestowanie to proces, który polega na angażowaniu pieniędzy, swojego czasu lub umiejętności, celem uzyskania korzyści w przyszłości. Najczęściej kojarzy się z giełdą oraz działalnością podmiotów gospodarczych (takich jak m.in. domy maklerskie czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych), ale może dotyczyć również samodoskonalenia lub nakładu pracy „inwestowanego” w jakąś działalność. Inwestować można w: papiery wartościowe, obligacje, lokaty, bony skarbowe, nieruchomości, surowce, złoto, wino, sztukę, kryptowaluty i wiele innych.

Inwestowanie pieniędzy a ryzyko

Zgodnie ze starą rynkową zasadą, każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Różny może być jego poziom – zależy od rodzaju aktywów/przedsięwzięć, w które lokujemy środki. Po inwestycjach obarczonych większym ryzykiem, zazwyczaj możemy spodziewać się większych zysków, ale też narażamy się na większe straty.

Aby ułatwić inwestorom wybór, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zostały zobowiązane przez ustawodawcę do określenia poziomu ryzyka inwestycji w fundusz. Określa się go w siedmiostopniowej skali gdzie 1 oznacza niskie ryzyko.