funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Master feeder

Master feeder konstrukcja, w której fundusz feeder – inwestujący swoje aktywa (minimum 85%) w jednostki uczestnictwa (lub tytuły – w przypadku funduszy zagranicznych) innego funduszu – master.

Działanie takich funduszy reguluje dyrektywa unijna UCTIS IV1.

Master feeder jakie są zalety?

W takiej konstrukcji funduszu można doszukać się przynajmniej trzech podstawowych zalet:

 • jest to spore ułatwienie dla polskiego inwestora ponieważ nie generuje dodatkowych obowiązków podatkowych. Inwestując w fundusze zagranicznych firm zarządzających, inwestorzy muszą samodzielnie wyliczyć i odprowadzić podatek. Polskie TFI robią to za podatnika w momencie umarzania inwestycji. Więc inwestując w zagraniczne fundusze za pośrednictwem polskich funduszy, inwestor upraszcza sobie procedurę podatkową;
 • największe zagraniczne firmy zarządzające dysponują znacznie większymi aktywami co dla inwestora otwiera ekspozycje na rynki znacznie większe niż polski i bardziej płynne;
 • obniżenie kosztów wejścia w inwestycję, które w przypadku zagranicznych funduszy są wysokie.

Co na to prawo?

Fundusze feeder, zgodnie z przepisami, muszą inwestować minimum 85% aktywów w tytuły uczestnictwa innego funduszu (master). Pozostałe 15% aktywów może być zainwestowane w płynne aktywa lub instrumenty pochodne, stosowane jedynie w celach zabezpieczających. Feeder może kupować tytuły uczestnictwa tylko jednego funduszu master i musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

Inne regulacje prawne:

 • fundusze master oraz feeder muszą zawrzeć porozumienie w sprawie udostępniania wzajemnie informacji i współpracy; porozumieć muszą się również depozytariusze i audytorzy obu funduszy;
 • fundusze feeder mogą mieć tylko jeden fundusz master; z kolei fundusze master muszą mieć więcej niż jednego feedera;
 • fundusz master nie może być feederem innego funduszu;
 • master nie może pobierać od feedera opłat manipulacyjnych;
 • fundusz master udostępnia uczestnikom funduszy feeder bezpłatne dokumenty funduszu, a dokumenty funduszu feeder zawierają informacje o powiązaniach między funduszami.
 1. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/65/WE
  z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)