funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Obligacje korporacyjne

obligacje korporacyjne na funduszopedii

Obligacje korporacyjne, to papiery wartościowe dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa (podczas, gdy obligacja skarbowa – to obligacja Skarbu Państwa). A teraz prościej: jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcą a innym innym podmiotem – na przykład obywatelem, na podstawie której obywatel pożycza pieniądze firmie. Otrzymuje za to obietnicę spłaty pożyczki w określonym czasie (termin wykupu) z uzgodnionym oprocentowaniem. Emitująca obligacje firma (emitent), staje się dłużnikiem obligatariusza. Emisja obligacji może być dla korporacji źródłem dochodu dla długoterminowych inwestycji.

Obligacje korporacyjne mogą mieć charakter finansowy oraz niefinansowy. Obligacje korporacyjne finansowe zakładają zwrot sumy z uwzględnieniem oprocentowania (bądź jego braku, w zależności od ustalonej formy obligacji), obligacje korporacyjne niefinansowe to na przykład prawo do uczestniczenia w przyszłych zyskach emitenta, bądź zamiany pożyczonej sumy na akcje spółki.

Jakie jest ryzyko w obligacjach korporacyjnych?

Charakter obligacji korporacyjnych (emitentem są prywatne spółki i grupy komandytowe) sprawia, że są powszechnie uważane za mniej bezpieczne, niż obligacje skarbowe. Przede wszystkim z racji tego, że gwarantem obligacji skarbowych jest Skarb Państwa, a korporacyjnych – prywatne przedsiębiorstwo. Prywatne przedsiębiorstwa są bardziej narażone na wahania koniunkturalne i inne czynniki destabilizujące ich sytuację – w skrajnych przypadkach również na upadłość. Warto jednak zauważyć, że obligacje korporacyjne mogą osiągać wyższe stopy zwrotu, niż skarbowe.

Jakie jest oprocentowanie w obligacjach korporacyjnych?

Obligacje korporacyjne mogą mieć stałe, lub zmienne oprocentowanie. Ze względu na sposób oprocentowania można też wyróżnić obligacje korporacyjne zerokuponowe – emitujący wypłaca po upływie terminu wykupu cenę równą wartości emisyjnej (bez odsetek). Taka forma jest często nazywana formą “dyskontową” ponieważ obligacje zerokuponowe nie mają oprocentowania, ale cena emisyjna jest niższa od nominalnej.

Obligacje zerokuponowe nie są obarczone podatkiem 19%, ale są narażone na wyższe ryzyko kredytowe (ryzyko tego, że emitent nie wykona zobowiązania). Jeśli obligacje są oprocentowane, to na podstawie wypłat odsetek nabywca obligacji może badać wypłacalność spółki. Warto pamiętać, że w przypadku bankructwa – inwestor może stracić wszystko.

Rodzaje obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne są mniej bezpieczne od skarbowych, jednak nie zawsze. Ze względu na typ zabezpieczenia można wyróżnić:

  • obligacje korporacyjne zabezpieczone, które mają zabezpieczenie w postaci innych obligacji bądź hipotek;
  • obligacje korporacyjne niezabezpieczone, które nie są są zabezpieczone i ich bezpieczeństwo ustala się bazując na ocenie samego przedsiębiorstwa (np. rocznych przychodów, stabilności, wielkości, zysku);
  • obligacje korporacyjne “śmieciowe”, czyli obligacje firm upadających nieposiadające zabezpieczenia ale wysoko oprocentowane i możliwe do zamiany na akcje firm.

W przypadku sytuacji kryzysowych związanych ze spółkami emitującymi niezabezpieczone obligacje korporacyjne – kryzysy odbijają się na kursach obligacji. Co nierzadko prowadzi do znaczących spadków. Teoretycznie duże firmy, które mają znaczące zyski, setki pracowników i długoletnią działalność powinny być bezpieczne. W praktyce jednak byliśmy świadkami upadków również i takich firm, więc inwestycja w tego typu obligacje wymaga ostrożności i analizy spółek.