23 stycznia 2019

Obligacje skarbowe

Kto jest emitentem obligacji skarbowych?

Correct! Wrong!

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które są emitowane przez Skarb Państwa a sprzedawane przez jego przedstawiciela – Ministra Finansów.

Inwestowanie w obligacje skarbowe wiąże się z ryzykiem:

Correct! Wrong!

Cechą szczególną obligacji skarbowych jest fakt, że emitentem jest Skarb Państwa i za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem. Między innymi z tego powodu uznaje się obligacje skarbowe za jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania.

Jakie warunki zawiera umowa nabycia obligacji skarbowej?

Correct! Wrong!

Obligacja zakłada następujące warunki umowy: termin wykupu – obligacje są emitowane np. na 2 lata i po upływie tego czasu emitent ma obowiązek wykupić obligację; cena nominalna – wartość, którą emitent zwraca; cena emisyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji pierwszemu właścicielowi; cena transakcyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w okresie swojej ważności; oprocentowanie – wartość odsetek.