7 stycznia 2019

Fundusz pieniężny

0%

W jakie aktywa nie inwestują fundusze pieniężne?

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny nie inwestuje w "akcje". To fundusz lokujący aktywa w obligacje skarbowe o krótkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub obligacje skarbowe przedsiębiorstw o wysokim ratingu i krótkiej zapadalności (terminie wykupu).

Jakim ryzykiem charakteryzuje się fundusz pieniężny?

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym z powodu instrumentów w jakie inwestuje. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w te aktywa nie jest pozbawione ryzyka!

Czy to zdanie jest prawdziwe: po funduszu pieniężnym możemy się spodziewać wyższych stóp zwrotu niż po funduszu akcyjnym.

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny jest funduszem o niższym ryzyku niż fundusz akcyjny oraz funduszem o niższym potencjale wzrostu.

Fundusz pieniężny to to samo, co fundusz dłużny.

Correct! Wrong!

Nazwa „fundusz rynku pieniężnego” przysługuje tylko tym funduszom, które inwestują wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok (papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne). Gdy termin zapadalności jest dłuższy, nie są to fundusze pieniężne.

Fundusz pieniężny
Oto Twoje wyniki
Sprawdź swoją wiedzę na temat funduszy akcji!

Share your Results: