inwestowanie

Inwestycja

Inwestycja to w w języku ekonomicznym nakład gospodarczy, poświęcony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału. Inna definicja mówi o tym, że inwestycja to odłożenie konsumpcji na rzecz możliwej korzyści odnotowanej w przyszłości. Artykuł 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości definiuje inwestycję jako: …aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych…

Fundusz absolutnej stopy zwrotu

Fundusz absolutnej stopy zwrotu alokuje środki między poszczególnymi klasami aktywów w przedziale 0-100%. Oznacza to, że decyzję o zawartości różnych aktywów w portfelu – na przykład akcji i obligacji – pozostawiamy zarządzającemu, który korzystając ze swojej wiedzy i zdolności przewidywania ruchów rynkowych będzie pracował na dodatnią stopę zwrotu naszej inwestycji. Fundusze absolutnej stopy zwrotu są…

Fundusz mieszany

Fundusze mieszany są rodzajem kompromisu między odważnymi inwestycjami w akcje, a zachowawczym lokowaniem środków w bezpieczniejsze papiery dłużne. Fundusze mieszane charakteryzują się średnim stopniem ryzyka inwestycyjnego. Jak lokuje aktywa fundusz mieszany? W funduszach mieszanych zarządzający alokuje pieniądze zarówno w akcjach, jak i obligacjach, dzięki czemu obniża ryzyko, ale również potencjalną stopę zwrotu. Najpopularniejszym podziałem jest…

Fundusz dłużny

Fundusz dłużny lokuje pieniądze w obligacje, które stanowią dług emitenta, czyli spółki bądź Skarbu Państwa. Emitenci po prostu pożyczają pieniądze od inwestorów z przeznaczeniem na swój rozwój lub na przykład na pokrycie deficytu w budżecie państwa. Jednocześnie, emitenci obligacji deklarują wykup obligacji, czyli zwrot długu, w określonym terminie wraz z określonymi odsetkami. Fundusz dłużny a…

Fundusz parasolowy

Funduszem parasolowym jest fundusz inwestycyjny typu otwartego z wydzielonymi subfunduszami. Żaden z subfunduszy objętych „parasolem” nie posiada osobowości prawnej. Każdy z nich może realizować inną politykę inwestycyjną, koncentrując się na innych kategoriach instrumentów finansowych. Zasadniczą korzyścią płynącą z inwestowania w fundusze parasolowe jest możliwość optymalizacji podatkowej poprzez uniknięcie konieczności uiszczenia podatku od zysków kapitałowych w…

Jednostka uczestnictwa

Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym (otwartym bądź specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym) stanowi otrzymywany przez uczestnika funduszu ekwiwalent wpłaty do funduszu. Jednostka uczestnictwa w funduszach zagranicznych Odpowiednikiem jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym w funduszu zagranicznym jest tytuł uczestnictwa. Wskutek dokonania wpłaty do funduszu i otwarcia rejestru, fundusz przydziela uczestnikowi określoną liczbę jednostek uczestnictwa. Liczba ta…