funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Bessa

Bessa to najbardziej znienawidzone pojęcie w słowniku inwestora. Oznacza długotrwały – czasem obejmujący kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat – trend spadkowy cen papierów wartościowych. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa baisse, czyli spadek, ale nawiązuje do sposobu ataku właściwego niedźwiedziom, czyli uderzenia łapą z góry na dół. Dlatego okres bessy . . . Czytaj więcej >

KIID

KIID (Key Investor Information Dokument) – język, którym komunikują się osoby analizujące i zarządzające funduszami inwestycyjnymi, może być nie lada wyzwaniem dla kogoś, kto rozpoczyna przygodę z inwestowaniem. Z tego powodu – od początku 2013 roku – wprowadzono obowiązek publikowania kluczowych z punktu widzenia inwestora informacji na temat funduszu w . . . Czytaj więcej >

Inwestycja

Inwestycja to w w języku ekonomicznym nakład gospodarczy, poświęcony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału. Inna definicja mówi o tym, że inwestycja to odłożenie konsumpcji na rzecz możliwej korzyści odnotowanej w przyszłości. Artykuł 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości definiuje inwestycję jako: …aktywa posiadane przez jednostkę w celu . . . Czytaj więcej >

Platformy funduszy inwestycyjnych

Platformy Funduszy Inwestycyjnych – aplikacje internetowe niezależnych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych, których głównym celem jest umożliwienie użytkownikom dostępu do portfela funduszy różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznych firm zarządzających w jednym miejscu – przez Internet. Platforma funduszy inwestycyjnych umożliwia dokonywanie transakcji na funduszach (nabywanie, umarzanie, konwersje oraz zamiany) bez potrzeby kontaktowania . . . Czytaj więcej >

Fundusz absolutnej stopy zwrotu

Fundusz absolutnej stopy zwrotu alokuje środki między poszczególnymi klasami aktywów w przedziale 0-100%. Oznacza to, że decyzję o zawartości różnych aktywów w portfelu – na przykład akcji i obligacji – pozostawiamy zarządzającemu, który korzystając ze swojej wiedzy i zdolności przewidywania ruchów rynkowych będzie pracował na dodatnią stopę zwrotu naszej inwestycji. . . . Czytaj więcej >

Fundusz mieszany

Fundusze mieszany są rodzajem kompromisu między odważnymi inwestycjami w akcje, a zachowawczym lokowaniem środków w bezpieczniejsze papiery dłużne. Fundusze mieszane charakteryzują się średnim stopniem ryzyka inwestycyjnego. Jak lokuje aktywa fundusz mieszany? W funduszach mieszanych zarządzający alokuje pieniądze zarówno w akcjach, jak i obligacjach, dzięki czemu obniża ryzyko, ale również potencjalną . . . Czytaj więcej >

Fundusz dłużny

Fundusz dłużny lokuje pieniądze w obligacje, które stanowią dług emitenta, czyli spółki bądź Skarbu Państwa. Emitenci po prostu pożyczają pieniądze od inwestorów z przeznaczeniem na swój rozwój lub na przykład na pokrycie deficytu w budżecie państwa. Jednocześnie, emitenci obligacji deklarują wykup obligacji, czyli zwrot długu, w określonym terminie wraz z . . . Czytaj więcej >

Ryzyko inwestycyjne

Inwestycja za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem, czyli możliwością poniesienia straty części zainwestowanego kapitału. Źródłem ryzyka w funduszach inwestycyjnych jest przede wszystkim skład portfela, który jest efektem realizowanej polityki inwestycyjnej. Szczegółowe informacje o czynnikach ryzyka zawarte są w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Klient powinien zapoznać się z . . . Czytaj więcej >

Agent płatności

Agent płatności – bank krajowy (lub oddział zagranicznej instytucji kredytowej) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który na podstawie umowy z funduszem inwestycyjnym zobowiązany jest do prowadzenia rachunków bankowych, na które przyjmowane są wpłaty lub z których dokonuje się wypłat w związku z realizacją transakcji związanych z funduszami zagranicznymi.

Agent transferowy

Agent transferowy – podmiot, który na podstawie umowy z funduszem inwestycyjnym, prowadzi rejestr uczestników, przyjmuje wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu, dokonuje wypłat środków w związku z umorzeniami jednostek uczestnictwa oraz realizuje zlecenia i dyspozycje uczestników funduszu.